Wonen

Tijdige ombouw van monumentale panden naar nieuwe functies, sloop van "rotte kiezen" in dorpen, ombouw naar levensloopbestendige woningen en kleinschalige woonzorgzones kunnen een oplossing bieden. Er komen meer éénpersoonsappartementen; daarmee voorkomen we dat jongeren gaan zwerven en dat dorpen leeglopen.   

Nederlanders zien Drenthe als één van de meest favoriete woonprovincies, voor zowel ouderen als (jonge) gezinnen. De bereikbaarheid van voorzieningen is meer doorslaggevend dan de aanwezigheid ervan in de directe omgeving (RUG 2010: Demografie van krimp en veroudering).  Daarom zetten we in op méér, en beter OV.

OV

Openbaar vervoer wordt in heel Drenthe goed geregeld en is zo duurzaam mogelijk. GroenLinks gaat voor maximale bereikbaarheid. Dat betekent dat zowel het hoofdlijnennet als het vervoer naar en van de kleinere kernen goed op orde is. Slimme combinaties zorgen voor goede onderlinge aansluitingen van alle vervoersstromen (van trein, leerlingenvervoer en ouderenvervoer tot WMO-vervoer en lijnbussen). De provincie ondersteunt initiatieven die het openbaar vervoer verbeteren.    

Rust en ruimte

Wonen in Drenthe betekent volop schone lucht en veiligheid, rust en ruimte, met de mooiste natuurgebieden in je achtertuin. Nu de Hanzelijn in gebruik is genomen, ligt Drenthe aantrekkelijk dichtbij! GroenLinks vindt dat inwoners actief mee moeten kunnen denken over de toekomst die zij voor hun leefomgeving zien. Nieuw Naoberschap (met elkaar de toekomst van je dorp vormgeven) en Buurtspraak (overleggen met de buurt voor je plannen indient bij de gemeente) zijn mooie uitwerkingen van actief meedenken over de eigen woon- en leefomgeving. Onderlinge verbondenheid is dan wel essentieel.  

Ondersteuning waar nodig

De provincie zorgt voor goede ondersteuning vanuit de sociale ruggengraat van Drenthe, zoals stichting Staat voor Mens en Maatschappij, centrum voor maatschappelijke ontwikkelingen (STAMM CMO) en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). Juist in een plattelandsprovincie moet er aandacht zijn voor ondersteuning van vrijwilligers, in dorps- of wijkraden, sportverenigingen, jeugd- en ouderenorganisaties en mantelzorgers. Door meer mensen te betrekken kan worden voorkomen dat mensen door armoede aan de kant blijven staan. GroenLinks vindt dat er hoognodig een plan moet komen om laaggeletterdheid in Drenthe aan te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat laaggeletterden vaker en langer gebruik maken van de zorg (D.Fouarge, W.Houtkoop & R. van der Velden, Laaggeletterdheid in Nederland, 2011). 

Voorzieningen

Basisvoorzieningen blijven bereikbaar door slimme combinaties bijvoorbeeld door een "biblioplusbus" met pinautomaat, postzegelverkoop en gemeenteloket. Of door voorzieningen als onderwijs, ontmoeting, welzijn, zorg en buurtwinkel onder te brengen onder één dak.  Voor mensen met een beperking ligt een kans om mee te doen en om deze voorzieningen in stand te houden; voorbeelden zijn de buurtsupers in Wijster en Eext.  

Speciale aandacht is nodig voor culturele voorzieningen als bibliotheken, toneelverenigingen en muziekscholen, die door zowel provinciale als gemeentelijke bezuinigingen dreigen te verdwijnen. De culturele ontwikkeling van kinderen en volwassenen is belangrijk. Door combinaties in huisvesting en vervoer en door bewuste keuzes in budgetten wordt gezorgd dat cultuur in de stad en op het platteland blijft bestaan. Drenthe heeft een bloeiend amateurverenigingsleven op het gebied van toneel, muziek, zang, kunst en dans. De provincie zorgt ervoor dat Kunst & Cultuur Drenthe (K&C) ondersteuning biedt.   

Meer weten?

Wil je meer weten over ons standpunt over leefbaarheid? Wil je met onze Statenfractie in gesprek? Commentaar leveren? Ideeën aandragen? Neem contact op met onze fractiemedewerker of met een van onze Statenleden.

Meedoen?

Wil je met ons meedoen voor een mooier Drenthe? In welk Drenthe je wilt leven, dat bepaal je voor een deel zelf!