Levendig en sociaal Drenthe

De Sociale Agenda is vooral een breed verhaal. Hij strekt zich uit van leefbaarheid en bereikbaarheid tot wonen. Van armoede en laaggeletterdheid tot gezondheid en van meedoen tot gelijke kansen in onderwijs en arbeidsmarkt. ‘Heel veel sociaal beleid krijgt in Den Haag en in de gemeenten handen en voeten’, aldus Ria. ‘De provincie hangt er een beetje tussenin en lange tijd was er op het provinciehuis nauwelijks specifieke aandacht voor sociaal beleid.

In de Sociale Agenda 2020-2023 pakt de provincie Drenthe onder de noemer “Iedereen doet mee en iedereen doet er toe” zelfbewust haar rol op in het sociale domein. ‘Ik ben daar erg blij mee. De provincie onderzoekt, adviseert, initieert, stimuleert, coördineert, faciliteert, regisseert, verbindt, noem maar op. De uitvoering van de Sociale Agenda ligt dan wel op het bordje van de gemeenten, maar door stimulans en ondersteuning vanuit de provincie kan samen veel meer worden bereikt.

De Sociale Agenda is tot stand gekomen tijdens een intensief en interactief proces in samenwerking met fracties, gemeenten en maatschappelijke organisaties in Drenthe. Het is een breed gedragen verhaal: alle politieke partijen in de Drentse Staten staan er achter. Aan de horizon gloort een levendig en sociaal Drenthe, precies waar GroenLinks voor staat.

Investeren in onderwijs en gezondheid

Ria noemt een paar sociale speerpunten die voor GroenLinks belangrijk zijn. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan armoede. Dat komt helaas in Drenthe nog veel voor. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk bij armoede, zoals werkloosheid, leefstijl, schulden, ongelijke kansen in het onderwijs of gezondheidsproblemen. Covid kan de problemen nog verergeren.

Daarnaast ziet GroenLinks onder meer grote problemen op het gebeid van leefbaarheid en bereikbaarheid. Door bevolkingskrimp moeten winkels en scholen sluiten en wordt zorgverlening steeds lastiger. ‘We moeten zoeken naar creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld herbestemming van gebouwen makkelijk maken of verpleegteams van verschillende thuiszorgaanbieders clusteren op dorpsniveau.’ 

Een ander aandachtspunt is de vergrijzing, die leidt tot sociale problemen, bijvoorbeeld eenzaamheid. ‘Die kunnen we bestrijden aan de hand van initiatieven zoals “Oral History” (kunst- en cultuurprojecten van, voor en door buurtbewoners): een voorbeeld daarvan is een wijkopera die door buurtbewoners is bedacht en uitgevoerd, van verhaal tot teksten en van decor tot muziek. Zo worden mensen in hun kracht gezet en krijgen ze toegang tot nieuwe netwerken.’

“ Groen en Links horen bij elkaar ”

Ria Haan Statenlid GroenLinks Drenthe

Iedereen hoort er bij

Dan het thema diversiteit en inclusiviteit. ‘Iedereen mag meedoen en iedereen hoort er bij. Het maakt niet uit welke seksuele geaardheid je hebt en welke kleur je huid heeft. Meedoen geldt ook als je  bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking hebt of in armoede leeft. De provincie Drenthe gaat een Drentse Adviesraad Inclusie/Diversiteitspanel oprichten. Zij kunnen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten gevraagd en ongevraagd adviseren.

Zeven miljoen en vier jaar

In de Sociale Agenda heeft de provincie Drenthe zeven miljoen euro gereserveerd voor de ontwikkeling van “sociale projecten”. Dit geld is bestemd voor opgaven in het sociale domein, die veelal op lokaal niveau worden vormgegeven in concrete projecten. Dit gebeurt in het kader van zowel sociale als fysieke thema’s. ‘Bij sociale thema’s denk ik aan goede en bereikbare zorg, meedoen door sport en bewegen, de beschikbaarheid van een goed cultureel aanbod, onderwijskwaliteit en toeleiding naar de arbeidsmarkt. En voorbeelden van fysieke thema’s zijn de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen.’

De rol van de provincie omvat het versterken van de gezamenlijke inzet en het verbinden en faciliteren van samenwerking. Daarnaast het inzetten, verbinden, vergroten en benutten van kennis en kunde en het bevorderen van experimenten en innovaties. Als netwerkende overheid adviseert, ondersteunt en stimuleert de provincie Drenthe gemeenten en maatschappelijke organisaties via projecten. 

Sociale trom roeren

De Sociale Agenda is het resultaat van samen optrekken. ‘Onze gedeputeerde Hans Kuipers heeft samengewerkt met fracties, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het beleidsdocument is niet het gevolg van politieke strijd en scherpslijperij, maar van statenbreed gedragen bestuurlijk naoberschap. 

‘GroenLinks herkent zich goed in de Sociale Agenda vanuit haar opvatting dat iedereen in Drenthe er bij hoort, iedereen meetelt en iedereen mag meedoen. Vanuit deze opvatting kleuren wij ons sociale profiel in. Dit is rijkgeschakeerd en komt tot uitdrukking in onze standpunten op het gebied van arbeid en inkomen, wonen, onderwijs, zorg en uiteraard diversiteit en inclusiviteit.’

In de standpunten van GroenLinks komen twee hoofdstromen van grote maatschappelijke problemen samen: klimaatcrisis en ongelijkheid. Wat Ria betreft mag GroenLinks zijn sociale profiel -de rode kant- wel wat meer naar voren brengen. ‘Wij worden herkend en erkend als groene partij, maar onze rode, sociale kant is een beetje onzichtbaar, terwijl die er wel degelijk is. Onze unieke positie is die van verbinder van groene aan rode thema’s en andersom’

Zijn en gezien worden zijn twee. ‘Wat mij betreft gaan we de komende jaren onze sociale trom luider roeren. Dit betekent allereerst sociale standpunten innemen en met voorstellen komen. Dat zit bij ons wel snor. We moeten alleen meer werken aan bewustwording en herkenning, zowel intern als naar buiten toe. Dus: in debat gaan en discussiëren met onze leden. En voorstellen blijven ontwikkelen.’

“Be good and tell it”, heet dit in PR jargon….

Disclaimer

Hierboven doen wij ons verhaal over de Sociale Agenda. Wij enten het op ons provinciale verkiezingsprogramma, het landelijke programma van GroenLinks en het provinciale beleidsplan. Daarnaast op actuele inzichten. 

In Drenthe maakt GroenLinks deel uit van het provinciebestuur. Dit houdt in dat wij ons opstellen als betrouwbaar coalitiepartner en dat wij ons houden aan het Collegeprogramma. Wij zijn ervan overtuigd dat we met meebesturen in Drenthe kleine stappen voorwaarts kunnen maken. Zo brengen we onze idealen dichterbij. Tegelijkertijd blijven wij vijlen en schaven aan onze idealen en visies. We staan voor wat we vinden!

Meer weten?

Wil je meer weten over de Sociale Agenda? Wil je met onze Statenfractie in gesprek? Commentaar leveren? Ideeën aandragen? Neem contact op met onze fractiemedewerker of met een van onze Statenleden.

Meedoen?

Wil je met ons meedoen voor een mooier Drenthe? In welk Drenthe je wilt leven, dat bepaal je voor een deel zelf!