Dat de natuur van grote waarde is, staat buiten kijf. Natuur levert schone lucht op en producten als vis en hout. Bovendien herbergt de natuur zeldzame en bedreigde soorten en ecosystemen.  Wij kunnen niet zonder groen om ons heen en natuur in de buurt. Natuur in de nabijheid heeft een bewezen positief effect op gezondheid en welzijn. Kinderen ontwikkelen alle zintuigen beter door te ravotten in en het ontdekken en beleven van de natuur. Natuur- en milieueducatie zorgen voor waardering voor natuur nu en later.

Er is nergens in Europa zo weinig natuur (over) als in Nederland. In Nederland is het aantal soorten in de afgelopen eeuwen teruggelopen met 80%. In Nederland wordt 30% van de plantensoorten en 80% van de reptielen met uitsterven bedreigd. Drenthe herbergt een groot deel van de nog overgebleven soorten.

Het netwerk van waardevolle natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), moet het voor dieren en planten mogelijk maken om door heel Europa van het ene naar het ander natuurgebied te gaan. De kans op uitsterven neemt nog toe als soorten niet kunnen meeverhuizen met de veranderingen in het klimaat. Juist de inrichting van de EHS heeft ervoor gezorgd dat de afname van biodiversiteit iets is afgeremd.

Onbegrijpelijk dat er, sinds het aantreden van het eerste kabinet-Rutte, door bezuinigingen nog slechts een derde van het rijksbudget voor natuur over is. In Drenthe is onlangs 3.500 ha nieuwe natuur, 1.300 ha agrarisch natuurbeheergebied en 100 ha bestaande natuur geschrapt uit de oorspronkelijke doelstellingen.

Wel wordt de EHS met 1.000 ha uitgebreid en wordt de begrenzing rondom 2020 vastgesteld. Drenthe loopt aanzienlijk achter bij de verwerving en inrichting van de natuurgebieden (Rapport Noordelijke Rekenkamer "Decentralisatie natuurbeleid: Noordelijke provincies aan zet”, 2014). GroenLinks vindt de EHS zo belangrijk, dat zij aan de oorspronkelijke ambitie wil vasthouden.

Daarnaast kunnen natuurgebieden als de Peizermaden / Onlanden bij overmatige regenval en hoge waterstanden grote hoeveelheden water bergen, waarmee de veiligheid en wateroverlast van bewoonde gebieden geregeld is.

De Drentse natuur bestaat uit een groot aaneengesloten vochtig heidegebied, zeldzame laaglandbeekstelsels met blauwgraslanden, moerasgebieden en uitgestrekte bossen. Deze natuur herbergt een bovengemiddeld grote hoeveelheid soorten planten en dieren. Juist de kleinschalige ontginningen en het intensieve gebruik van de grond door de eeuwen heen, hebben de Drentse natuur zijn vorm en soortenrijkdom gegeven. Het beheer van heidevelden en blauwgraslanden is intensief en relatief duur, maar levert dan ook veel soorten (biodiversiteit) en een hoge recreatieve waarde op. Er is een grote mate van betrokkenheid van Drentse inwoners bij natuur. Vooral bos en heide worden gewaardeerd, naast de beleving van rust en ruimte.

Het stimuleren en coördineren van landschapsonderhoud blijft van belang. Vooral het landschapsonderhoud van kleine, tussenliggende stukjes grond is belangrijk voor doortrekkende vleermuizen, kleinere zoogdieren en vogels en voor de beleving van mensen.