Zorg en welzijn zorgen voor 18% van het totaal aantal banen in Drenthe en is hiermee een belangrijke economische factor en banenmotor (Arbeidsmarktonderzoek Provincie Drenthe, 2011-2014). In de zorg verandert er veel en snel. De zorgconsumptie neemt bij de groep 75+ toe. De kosten van de zorg stijgen, de verantwoordelijkheden verschuiven, de financiering verandert, er wordt steeds meer zorg thuis geleverd, er wordt steeds meer integrale zorg geleverd en preventie en welzijn worden steeds belangrijker. De ontwikkeling gaat van ziekte en zorg (ZZ) naar gedrag en gezondheid (GG).   

GroenLinks zoekt naar een integrale benadering tussen wonen, welzijn en zorg. GroenLinks vindt dat goede huisvesting een voorwaarde is voor welbevinden.  

Kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van ziekenhuizen en artsen worden door de provincie gestimuleerd. Er is ruimte voor nieuwe en kleinschalige vormen van wonen met zorg. Multidisciplinaire gezondheidscentra horen daar bij. Op initiatief van GroenLinks werkt provincie Drenthe samen met zorginstellingen en opleidingen aan een zorgacademie, om te voorkomen dat er in de nabije toekomst grote tekorten aan personeel in de zorg ontstaan.  

Slimme automatisering gaat steeds meer een rol spelen in de gezondheidszorg. Dit kan mensen helpen om op steeds hogere leeftijd zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Het behoud van belangrijke welzijns- en zorgvoorzieningen in de kleine kernen kan hieraan bijdragen (zie ook Leefbaarheid).  

Thuiszorg moet voldoen aan korte lijnen, kleinschalig, persoonlijk en professioneel. Andere eerstelijnszorg komt in multifunctionele centra in de vorm van "zorgwinkels". De kwaliteit van al deze voorzieningen wordt op provinciaal niveau bewaakt door consumentenorganisaties zoals Zorgbelang Drenthe. Verzorgingstehuizen zullen afnemen en kleinschaliger worden. 

Gezond gedrag, zoals fietsen en wandelen in de natuur, naar winkel, sport- of andere voorzieningen, wordt ondersteund door ruimtelijke ordening en beleid.  Omgaan met een beperking is makkelijker in een sterk sociaal netwerk.  Door de vergrijzing ontstaat er meer behoefte aan zorg gebonden wonen en Drenthe leent zich daar uitstekend voor. Om in de toekomst in de grotere zorgvraag te voorzien overlegt de provincie met onderwijsinstellingen over het aanbieden van goede opleidingen en het werven van studenten.