Landbouw

We willen de ontwikkeling van landbouw en natuur zo sturen, dat boeren toekomstbestendig kunnen werken. Hiervoor is afbouw nodig van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, antibiotica en kunstmest.
Er is in Drenthe geen ruimte meer voor intensieve dierhouderij; in plaats daarvan zetten we in op biologische en duurzame landbouw, en investeren we in lokaal produceren en consumeren via lokale platforms.

Natuur

Drenthe gaat écht investeren in het NatuurNetwerk Nederland en in de Natura 2000 gebieden. We nemen maatregelen tegen de gevolgen van grote droogte en overvloedige regenval.

De soortenrijkdom, van planten én dieren, moet worden bewaakt en verbeterd. We zijn zuinig op onze heidegebieden, moerasgebieden, veengebieden en bossen. Om dit te bereiken moet de uitstoot van stikstof flink lager. Voor een uitgebreider standpunt op het gebied van stikstof, klik hier.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons standpunt over de natuur in Drenthe? Wil je met onze Statenfractie in gesprek? Commentaar leveren? Ideeën aandragen? Neem contact op met onze fractiemedewerker of met een van onze Statenleden.

Meedoen?

Wil je met ons meedoen voor een mooier Drenthe? In welk Drenthe je wilt leven, dat bepaal je voor een deel zelf!