We hebben steeds meer elektriciteit nodig, terwijl de manier waarop dit wordt opgewekt veel schadelijke CO2-uitstoot geeft en voor het grootste deel (door verbranding van fossiele brandstoffen) niet toekomstbestendig is. Het moet minder, schoner en groener. In Europees verband is afgesproken dat in 2020 ook Nederland aan de drie 20-20-20 doelen moet voldoen, namelijk 20% minder energie gebruiken, 20% minder CO2 uitstoten en daarnaast 20% van alle energie duurzaam opwekken. Deze doelen hebben volgens GroenLinks te weinig prioriteit bij het huidige kabinet.  

Grote windenergieprojecten in de Veenkoloniën (het door de provincie aangewezen zoekgebied) zijn buiten de bewoners om gegaan. GroenLinks hecht alsnog veel aan participatie van bewoners bij de realisatie van deze projecten.  

GroenLinks vindt dat het realiseren van duurzame energie een taak is van overheden en inwoners samen. GroenLinks ziet de noodzaak om door middel van windenergie de CO2 te verminderen, maar erkent ook de noodzaak om de randvoorwaarden voor woongenot zwaar mee te laten wegen; geen stroboscoopeffect van slagschaduw in huis, geen geluidsoverlast.  Zonneweiden en andere vormen van alternatieve energie moeten, mits passend in het landschap, mogelijk gemaakt worden om sneller de doelstelling van groene provincie te bereiken.  

Drenthe als groene provincie biedt wat GroenLinks betreft geen plaats aan kolencentrales, kerncentrales, opslag van kernafval en/of CO2. 

FullSizeRender (energie2b).jpg FullSizeRender (energie1b).jpg