Sinds vorige week door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij een landelijk handelsverbod voor Aziatische duizendknopen gepubliceerd. In dit verbod staat dat de Aziatische duizendknoop niet meer verhandeld mag worden ook niet meer vervoerd worden tenzij dat gebeurt voor vernietiging. Dat betekent dus dat er geen grond meer geleverd mag worden waar delen van Duizendknoop inzitten en dat hierop getoetst moet worden. De Drentse fractie van GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan de provincie. 

Een aanpak nodig ter bescherming van de provincie

De Aziatische duizendknoop is een zogenoemde “invasieve exoot”. Ooit is die onbedoeld in ons land terecht gekomen. Zowel de Japanse duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop als de bastaardduizenknoop zijn Aziatische duizendknopen. De plant groeit uitbundig en ongeremd en is dan ook schadelijk voor de toch al zo kwetsbare biodiversiteit: hij verdringt andere planten, wat ook voor vogels en insecten een bedreiging vormt. Daarnaast veroorzaakt de plant schade aan bijvoorbeeld funderingen van gebouwen en aan wegen, fietspaden en dijken. GroenLinks wil niet wachten totdat het te laat is. ‘We wandelen liever op de Drentse hei dan op de Japanse Duizendknoop. Bovendien willen we ernstige schade aan wegen en funderingen van huizen en andere gebouwen zoveel mogelijk voorkomen.’

De vragen aan de provincie van onze fractie

Naar aanleiding van de onlangs veranderde landelijke regelgeving heeft de fractie van GroenLinks vier vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Als eerste of de provincie op de hoogte is van de nieuwe regelgeving omtrent het vervoersverbod van de Aziatische duizendknopen. Ten tweede of de provincie ook actie onderneemt omtrent het vervoersverbod van de Aziatische duizendknopen. Ten derde: hoe wordt er omgegaan met de ontstane plicht op het toetsen van de aanwezigheid van delen van de Aziatische duizendknopen in de grond? Wordt bijvoorbeeld het binnenkort meegenomen in schoon-grond-verklaringen? En tot slot of de provincie samen met de Drentse gemeenten in overleg gaat over de navolging van de herziene regelgeving en de gevolgen die dat heeft voor bijvoorbeeld het maaien van bermen. 

GroenLinks wil graag dat hiertoe een actieplan wordt opgesteld, voordat het te laat is. Bescherm de biodiversiteit en voorkom schade aan funderingen, wegen en dijken!