Bijeenkomst (steun)fractieleden GroenLinks in Drenthe 30 juni 2014

Op 30 juni 2014 kwamen in Assen het provinciaal bestuur en fractie en steunfractieleden van de verschillende afdelingen in Drenthe bij elkaar om kennis met elkaar te maken. Verder is gesproken over de wenselijkheid om het Raad en Statenoverleg nieuw leven in te blazen en de behoefte en mogelijkheden tot  het bieden van trainingen op maat voor de afdelingen in Drenthe.

Verslag bijeenkomst (steun)fractieleden GroenLinks in Drenthe 30 juni 2014 in Assen

Aanwezig
(Steun)fractieleden: Jan Klinkenberg (Noordenveld), Willemien Dirks, Bernadette van der Woude, Pieter Bennink, Dirkje Scholte, Hank van der Vaart (Emmen), Rudie Weima (Midden-Drenthe), Ben Buskes, Gerard Fidom (Hoogeveen), Dick Oele, Renate Zuiker (Tynaarlo), Annemiek Nieuwpoort (Aa en Hunze)
Bestuursleden: Harm Assies (voorzitter), Netty Weijenberg (secretaris/penningmeester), Arie Meerman en Otto Huisman (kandidaat-bestuursleden)
Richard Fellinga (bestuursmedewerker)

1. Opening en welkom

Voorzitter Harm Assies heet de aanwezigen om 20:15 uur van harte welkom namens het provinciaal bestuur. Van de Statenfractie kon helaas door verplichtingen elders niemand aanwezig zijn.
 Deze avond is als startbijeenkomst bedoeld. Aanleiding is de kennismaking tussen raadsleden en statenleden. Daarbij is het uitgangspunt het raads- en statenoverleg in ere te herstellen en de continuïteit ervan zien te waarborgen. Daarnaast wil het bestuur de scholingsbehoefte inventariseren.

2. Kennismaking

Via een voorstelrondje maken we kennis met elkaar. Er blijken een aantal nieuwe raadsleden/steunfractieleden te zijn. Als redenen voor contact worden genoemd: netwerk binnen GroenLinks Drenthe opbouwen, kennis op te doen, ervaring uit te wisselen.
 Sommige afdelingen hebben een kleine steunfractie (2/3) andere een ruimere (6/8).
Het bestuur heeft twee kandidaat-bestuursleden die zich voorstellen: Arie Meerman (ex-raadslid Tynaarlo) en Otto Huisman (ex wethouder, nu raadslid Noordenveld).

3. Raads- en Statenoverleg

Allereerst wordt door de aanwezigen de teleurstelling uitgesproken dat er niemand van de statenfractie aanwezig is.

Enkele "ervaringsdeskundigen" geven aan dat het in het recente en verdere verleden als een waardevol overleg werd ervaren. Voorbeelden van behandelde onderwerpen: windenergie, sociale thema's, begroting.

Er wordt geopperd, dat fysiek contact anno 2014 misschien niet meer zo nodig wordt geacht, waardoor het RS overleg ingezakt is? Wellicht is de email een vervanger geworden?
Er wordt gesteld dat deze bijeenkomsten als een meerwaarde ervaren zouden moeten worden.
 Door persoonlijk contact kom je in gesprek met elkaar, kun je uitwisselen welke onderwerpen in de staten/gemeenteraadsfractie spelen en je aan elkaar spiegelen. Verder wordt nog genoemd: sparringfunctie, interactief, mogelijkheid om thema uit te diepen, inhoudelijke scholing. Daarvoor moet je elkaar kennen wordt door de meerderheid gedeeld. Link tussen gemeenten en provincie over thema's als ruimtelijke ordening wordt als een gemis ervaren,

Soms wil je bij emailcontact ook een gezicht kunnen plaatsen.
Daarnaast wordt gesteld dat het interessant is om uit te zoeken wat Groningen anders doet/maakt dan Drenthe (Groningen heeft winst in stemmen en wethouders opgeleverd in 2014). Opgemerkt wordt dat het misschien niet te vergelijken valt i.v.m. specifieke omstandigheden van elke gemeente. ZO-Drenthe b.v. heeft geen uitgesproken (hoogopgeleid) GroenLinks populatie.

Afspraak: Ingestemd wordt met het voorstel om max. 2 keer per jaar een raads- en statenoverleg te plannen op een maandagavond (op zaterdagen plannen grijpt teveel in privéleven in). (Steun)fractieleden kunnen uiteraard ook deelnemen.
 Als geschikte thema's worden genoemd: sociale thema's, maar ook landbouw, water.
Afspraak: bij dit overleg wordt minimaal één, liefst meer afgevaardigde(n) per fractie verwacht.

4. Scholingsbehoefte

Cursussen in Drenthe zijn gewenst i.v.m besparing reistijd naar Utrecht, het (her)kennen van de plattelandsproblematiek en elkaar in Drenthe leren kennen. De training Zin in GroenLinks is vorig jaar door het bestuur aangeboden; van de drie geplande bijeenkomsten is er slechts 1 (in Emmen) doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling.
 Desgevraagd wordt aangegeven dat een cursusaanbod ook geldt voor steunfractieleden, commissie- of duoraadsleden.
Netty geeft een kort overzicht van de cursussen via de GroenLinks Academie (zie verder GLWeb/Academie)

Trainingen najaar 2014:
4 oktober: Training verdieping debatteren
8 november: Training verdieping onderhandelen
15 november: Training Fractievoorzitters
29 november: Training Eigentijds vrijwilligersbeleid (werven, boeien & binden)
 6 december: Training Verdieping media

Lokale en provinciale afdelingsbesturen kunnen een beroep doen op het Afdelingsfonds voor een bijdrage in de kosten van training, teambuilding en coaching.

Noordenveld probeert ook nieuwe (jonge) mensen, die (nog) geen lid zijn, erbij te betrekken. Vraag: kunnen zij ook deelnemen aan cursussen? Aangegeven wordt, dat Zin in GL een cursus is, die heel goed toegankelijk is voor niet-leden.

Op het raads- en statenoverleg komen politiek inhoudelijke zaken aan bod; dat kan ook gaan over financiën (begroting).

Bij cursussen voor (steun)fractieleden gaat het om eigen vaardigheden, zoals debatteren in de tweede ronde, omgaan met de media: hoe verkoop je GL goed.
 Er wordt nog opgemerkt dat de campagne voor de statenverkiezing aangegrepen moet worden om GroenLinks als één partij te presenteren, in zowel provinciale staten als in de gemeenteraden.

Richard Fellinga licht toe, dat samen met de GroenLinks Academie een cursus op maat gemaakt kan worden voor en in Drenthe.
 Afspraak: het bestuur regelt met de Academie een cursus op maat voor (steun)fractieleden. Er is vraag naar een cursus debattraining, vooral voor het debat in de tweede termijn.

5. Rondvraag

Vraag Renate: kan de provinciale nieuwsbrief direct toegankelijk worden gemaakt in de email i.p.v. als bijlage? Zie voorbeeld van landelijke nieuwsbrief.
Antwoord: Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden.
Vraag Annemiek: is er een emaillijst beschikbaar van aanwezigen?
 Antwoord: De aanwezigen hebben geen bezwaar tegen toezending emailadressen bij verslag.
Opmerking Ben: Hij geeft aan dat er nu meer gezamenlijke bijeenkomsten zijn dan de voorgaande jaren.
Vraag Pieter Bennink: komt er weer een bijeenkomst voor de afdelingsbesturen?
 Afspraak: Het bestuur komt hierop terug.

6. Afsluiting

Om 22:00 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng, wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering.

Netty Weijenberg,
secretaris provinciaal bestuur, afd. Drenthe