Provinciale Staten hebben in het najaar van 2020 de Economische Koers Drenthe 2020-2023 vastgesteld. Een koers waarbij wordt ingezet op een sterke, slimme en groene economie met als uiteindelijke doel en missie: het realiseren van een toekomstbestendige economie én samenleving. Met deze Groene Economische Agenda wordt aan het groene aspect van deze missie invulling gegeven.

De fractie van GroenLinks is verheugd dat deze Groene Economische Agenda het daglicht ziet. Het geeft een ambitie aan dat wil aansluiten bij de ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen. Grondstoffenschaarste en klimaatverandering nopen ons er toe een aantal zaken anders in te richten, slim te organiseren en slimme constructies te bedenken. Deze agenda wil bedrijven en mensen stimuleren hieraan te gaan werken. Vooral efficiënter omgaan met onze grondstoffen, nieuwe biobased grondstoffen gebruiken en het inkorten van de diverse ketens om juist ook de kracht van de regio te benutten en te ontwikkelen. Die ambitie wordt in deze Groene Economische Agenda benadrukt.

Nijmeijer plaatste, namens de GroenLinksfractie,  tijdens de behandeling daarbij nog een aantal bezinnende opmerkingen.  “Economische groei is een begrip dat vaak in deze agenda wordt gebruikt maar het is immers dezelfde economische groei van de afgelopen eeuwen die schuld is aan de manier waarop wij met onze grondstoffen zijn om gegaan’, aldus Nijmeijer.  Hij vervolgt: “Ons blijvend verlangen naar economische groei heeft diezelfde economie zo laten groeien dat het inmiddels lijdt aan obesitas. En nu willen we nogmaals met dezelfde economische groei het probleem oplossen op dezelfde wijze waarop wij met de grondstoffenschaarste zijn omgesprongen? Spannen we het paard niet achter de wagen? Wordt de prijs van groei zo langzamerhand niet veel te hoog?”

Hij pleitte daarom dat het wijzer is om te spreken van het zoeken naar een economie dat in balans moet worden gebracht die past bij een duurzame samenleving. Daarmee sluit het namelijk ook naadloos aan bij de doelstellingen van de SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Los van deze bezinnende opmerking steunt onze fractie deze deelagenda vooral omdat hiermee een begin wordt gemaakt aan een toekomstbestendige en groene economie.