Oproep voor gemeenschappelijke aanpak

Ecologisch bermbeheer als reddingsplan voor boerenlandvlinders en andere insecten

GroenLinks wil, samen met D66, PvdA, SP en PVV dat de provincie het initiatief neemt om met een groot aantal partijen in overleg te gaan om met een gemeenschappelijke aanpak te komen voor ecologisch bermbeheer en versterking van de biodiversiteit. Dit is belangrijk voor het behoud van o.m. boerenlandvlinders, bijen en andere bedreigde insectensoorten. De vijf partijen hebben daartoe een motie ingediend en de overige fracties van de Provinciale Staten van Drenthe zijn hiermee unaniem akkoord gegaan.

Het gaat namelijk slecht met de typische vlinders van het boerenland. Tien van de twaalf boerenlandvlinders zijn achteruitgegaan, zoals blijkt uit de Dagvlinderatlas van de Vlinderwerkgroep Drenthe die eind vorig jaar verscheen. Het gaat ook slecht met andere insecten en met de bijen. Bermen, graslanden en weiden zijn minder bloemrijk en houtwallen en struiken verdwijnen steeds meer in het Drentse landschap. Dat vertaalt zich in het verdwijnen van de vlinders, bijen en andere insecten. Voor planten en hun bestuivers, zoals de vlinders en bijen, zijn de bermen en slootkanten een belangrijk leefgebied.

De provincie gaat nu werken, samen met een groot aantal organisaties aan een provinciale aanpak voor ecologisch bermbeheer en het aanleggen van bloemenweides en bloemenstroken o.m. in het agrarisch cultuurlandschap. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt en het zorgt voor een groene dooradering van het Drentse landschap.

De meeste Drentse gemeenten zijn bezig met dit thema en PS wil nu graag dat er een gezamenlijke afstemming en aanpak komt. Ook moet er aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van educatieve programma’s.