Blind voor het algemeen belang!

De afgelopen tijd werd er weer druk vergaderd in de Provinciale Staten. Op 14 februari in het bijzonder over de startnotitie voor een nieuwe Omgevingsvisie en over het vervolgproces Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG - stikstofprobleem).

Een duidelijke trend tekent zich af, waarbij een meerderheid van de staten, in navolging van de BBB, telkens keuzes maakt en voorstelt die de landbouw verregaand beschermd. Ook ten aanzien van andere keuzes die het algemeen belang dienen.

In het coalitieakkoord werd al benoemd: ‘landbouwgrond moet landbouwgrond blijven, tenzij anders overeengekomen’. Op Valentijnsdag kwam deze zin terug in de uitwerking van het DPLG, samen met andere uitgangspunten zoals ‘Wij werken op basis van vrijwilligheid en iedereen draagt bij’. Wij vroegen ons natuurlijk af hóe vrijwillig dit dan is, want enige vorm van maatschappelijke druk mag niet ontstaan. De meerderheid van de partijen vindt dat een boer zelf moet weten of hij mee wil doen.

In het debat rondom de omgevingsvisie werd opgeroepen om kleine woningbouwprojecten aan de rand van dorpen te stimuleren. Maar... alleen als de benodigde grond vrijwillig ter beschikking gesteld wordt. De landbouwbeschermingspartijen willen vervolgens niet nadenken over wat moet gebeuren als die grond er níet vrijwillig komt. Dan mag het algemeen belang blijkbaar ondergeschikt zijn aan het individuele belang.

Hetzelfde zagen we onlangs bij een debat over landbouwgif. Men is blind voor de nadelige gevolgen van landbouwgif op onze leefomgeving. Veel mensen staan bloot aan de risico's, maar die paar ondernemers die bollen of bloemen telen, die worden beschermd. De BBB kan beter kiezen voor de naam BB. Want opkomen voor de burger doet de partij niet.

Je snapt het al; We zitten in het Drents Parlement klem door statenleden die vooral hun eigen achterban dienen en niet willen kijken naar het algemeen belang. Ondanks deze constatering, blijven wij agenderen, debatteren en daarmee opkomen voor een gezond, groen en sociaal Drenthe.