Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) moet snel op orde worden gebracht.

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) kampt met een structureel en oplopend financieel tekort. De uitvoeringsdienst heeft zijn basis niet op orde, ontwikkelt zich onvoldoende en opereert niet zakelijk genoeg. Ook nemen de provincie en de Drentse gemeenten onvoldoende hun verantwoordelijkheid.. Dat blijkt uit een rapport van Seinstra en van de Laar in verband met de problemen bij de RUD. GroenLinks wil dat snel de zaken op orde worden gesteld. Het is immers belangrijk dat de taken rond vergunning, toezicht en handhaving op het gebied van milieu goed en degelijk worden uitgevoerd.

Verbonden Partijen bleven een bron van discussie binnen de Staten. In de gehele periode zitten we met elkaar te zoeken op welke wijze PS samen met GS grip kunnen houden op de ontwikkelingen, realiseren van de beoogde doelstellingen, bestuurlijke verantwoordelijkheden, financiële taakstelling etc.
In overleg met onze eigen Commissie van Onderzoek hebben wij als Staten aangegeven welke partijen op de voet dienen te worden gevolgd, waar we over geïnformeerd willen worden als er iets aan de hand is. Daarvan hebben we 9 verbonden partijen aangewezen. En daar zat ook de RUD bij.
 

En laat het daar dan toch mis mee gaan.
Hoe kan dat? Helemaal toen we in 2016 ook nog een rapport van de NRK onder ogen kregen waarin de NRK zich kritisch uitliet op de toezichthoudende rol van de eigenaren en dat er weinig zicht hebben op de realisatie en van de kwaliteit van de RUD.

Onze fractie heeft in mei 2015, toen de jaarstukken van 2014 en de begroting voor 2016 ons werden voorgelegd, samen met de CU al onze zorgen geuit over de 20% korting, de prijsindexatie-afspraak en de Drentse Maat waar niet iedere gemeente gelijk mee kon doen. RUD moest met minder middelen dezelfde taken nog steeds uitvoeren. Wij maakten ons zorgen om de kwaliteit van de uitvoerende taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Echter ons gevoel werd niet ondersteund door de jaarstukken en door de onze bestuurlijke vertegenwoordigers.

Halverwege 2017 waren de berichten nog goed. We hebben immers al een ontwerp-begroting voor 2018 in de OGB-vergadering van 10 mei 2017 goedgekeurd. Twee maand later komt er een brandbrief dat alles er toch niet goed uitziet. De redenen zijn bekend. De RUD beloofde een interne onderzoek te starten. Medio oktober werden wij geïnformeerd en kregen we het rapport van Seinstra en van Laar onder ogen.

Schrikbarende conclusies:

Onderproductie als gevolg van weglekkende uren, oplopend financieel tekort met een structureel karakter, basis niet op orde, niet zakelijk en de eigenaren en opdrachtgevers hebben de afgelopen jaren onvoldoende hun verantwoordelijk genomen.
En juist deze laatste opmerking raakt óns. En het is mede daardoor dat het andere is ontspoord. Hebben we zitten slapen? Hadden we dit niet kunnen zien aankomen?

Wat mijn aandacht trok was een opmerking in de tijdlijn uit het rapport en dat betreft de najaarsrapportage van 2016:

  • dat het tekort van 2016 iets lager uitvalt (-0,6M) dan begroot (-0,67M) + dat de productie naar verwachting gehaald wordt.
  • dat LOS conform projectplan loopt, extra kosten LOS (275.000 euro) op te vangen zijn uit bestemmingsreserve.
  • dat extra capaciteit RUD inzake verbeteren informatie-uitwisseling met deelnemers in 2016 in begroting past, in 2017 niet.

In najaarsrapportage wordt geen doorkijk gegeven van/aanpassingen voorgesteld voor begroting van 2017.

Vragen bij GroenLinks

De vraag van onze fractie is dan ook: wat heeft het dagelijks bestuur en algemeen bestuur gedaan met deze rapportage? Welke stappen zijn er door onze vertegenwoordigers in het bestuur genomen en wanneer?
Bij ons is voortdurend het beeld geschetst dat het goed gaat met de RUD.
Onze fractie is verder van mening dat de aanbevelingen die zijn gedaan door de onderzoeksbureau dienen te worden opgevolgd. Ook dat de RUD de ruimte krijgt, met een nieuwe bedrijfsvoering, een zakelijke instellingen en dat alle deelnemers zich aan de gestelde richtlijnen houden.