Op 18 Januari 2020 vond de Provinciale Ledenvergadering (PLV) plaats, in Assen.
Aaneensluitend op de PLV was een lunch, met daarna een klimaatcollege van Bas Eickhout, de fractievoorzitter van GroenLinks in het Europees Parlement.

De PLV bestond uit de volgende onderdelen:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag van de PLV van 6 April 2019
  3. Introductie landelijk bestuur, met Gepke van Gaal
  4. Bespreken van de bestuurssamenstelling en introductie van de nieuwe bestuursmedewerker
  5. Voorstellen functioneringscommissie
  6. Financiën
  7. Verantwoording statenfractie
  8. Toelichting Brede Beweging
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De leden van GroenLinks Drenthe hebben een uitnodiging en de vergaderstukken ontvangen. Hierbij is gebruik gemaakt van het primaire e-mail adres zoals dat bij GroenLinks bekend is. Wijziging van de persoonlijke gegevens is mogelijk door in te loggen op Mijn GroenLinks

De vergaderbundel met bijlagen is hiernaast te vinden onder "meer lezen".

PLV Toelichting:
De Provinciale Ledenvergadering (PLV) is het hoogste orgaan van de afdeling. Er is een PLV in het voorjaar en in het najaar. De PLV kiest een provinciaal bestuur en stelt de kandidatenlijst en het programma vast. In elke PLV geeft de Statenfractie een halfjaars-verantwoording.

PLV Voorjaar:
De voorjaarsvergadering vindt plaats bij één van de afdelingen, die zichzelf dan ook presenteert. In deze PLV wordt het bestuursverslag en de jaarrekening over het voorgaande jaar vastgesteld en de begroting voor het nieuwe jaar. Het Landelijk Partijbestuur is aanwezig om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

PLV Najaar:
De najaarsvergadering is elke keer in Assen. Naast huishoudelijke zaken wordt dan vaak ook een inhoudelijk thema besproken.