• Er komt meer geld beschikbaar voor kunst- en cultuuronderwijs.
  • De provincie zet zich in om cultureel erfgoed en monumenten te behouden, te ontwikkelen en te herbestemmen.
  • Culturele rafelranden en vrijplaatsen zijn de laatste jaren verloren gegaan, maar moeten worden beschermd en uitgebreid. Er moet kritisch worden gekeken naar regelgeving die een creatieve invulling van de vrije ruimte in de weg staat.
  • De provincie treedt in overleg met gemeenten om ook buiten de steden broedplaatsen te stimuleren.
  • De provincie stimuleert een goede spreiding van het culturele aanbod in de provincie. Er wordt meer geïnvesteerd in regionale culturele activiteiten gericht op amateurkunst, cultuureducatie en bibliotheekwerk.
  • Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in onze samenleving op het gebied van cultuur, onderwijs en welzijnswerk. Bibliotheken spelen, onder andere in samenwerking met scholen, een belangrijke rol in de bestrijding van laaggeletterdheid. Iedereen zou toegang moeten hebben tot een volwaardige bibliotheek. De provinciale bijdrage aan bibliotheken om hun wettelijke taken te vervullen is al lang niet aangepast aan de inflatie. Wij indexeren onze bijdrage om dit te herstellen. Daarnaast gaan bibliotheken zich meer inzetten voor ontmoeting en het publieke debat.
  • Een voorwaarde voor subsidieverlening is dat instellingen goed werkgeverschap tonen en kunstenaars behoorlijk belonen. De Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur zijn hierbij leidend. Ook passen we de Code Culturele diversiteit toe in de sector