GroenLinks versnelt het nemen van maatregelen om onze doelen te halen. Om de aarde leefbaar te houden moeten we de opwarming ervan beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius. Voortaan is deze 1,5 graad het uitgangspunt van het Drentse klimaatbeleid. Dit is ons uitgangspunt voor de vermindering die nodig is vóór 2030 en de periode daarna. We rekenen het actieprogramma Klimaat door aan de hand van dit uitgangspunt en stellen het waar nodig bij.

 • De zeventien duurzame ontwikkeldoelen van de VN geven richting aan ons klimaatbeleid. We verwerken deze doelen in een nieuwe versie van het actieprogramma Klimaat en gebruiken ze als uitgangspunt in ons toezicht. 
 • Drenthe roept de klimaatcrisis uit! Om de urgentie te benadrukken is dát de toon in de communicatie van de provincie. We onderzoeken hoe effectief onze communicatie over de klimaatcrisis is. 
 • We voeren de afspraken die we hebben gemaakt in de Regionale Energie Strategieën (RES) uit. We denken vanuit mogelijkheden en ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van wind- en zonprojecten in hun zoekgebieden. Waar nodig en mogelijk voegen we extra zoekgebieden toe. 
 • De provinciale organisatie wordt in 2030 klimaatpositief. We compenseren de uitstoot die in andere delen van de wereld plaatsvindt om ons te voorzien van producten als elektronica, kleding, voedsel en dergelijke. Voor de lange termijn streven we ernaar om klimaatpositief te worden in de gehele provincie.
 • Jaarlijks presenteren we bij de jaarrekening een klimaatrekening. Hierin wordt de ‘klimaatbalans’ opgemaakt. Aan alle stukken die we schrijven voegen we een klimaatparagraaf toe. De klimaatparagraaf geeft inzicht in de inkomenseffecten. Om te verzekeren dat de transitie eerlijk plaatsvindt. We willen dat de provincie juist die groepen beschermt die momenteel achterblijven. We zien er voortdurend op toe of we op de goede weg zijn om onze doelen te behalen. De impactanalyse, waarmee we kijken hoever we zijn met ons beleid breiden we uit naar alle broeikasgassen. Elk jaar werken we deze analyse bij. 
 • We zetten maximaal in op het verbeteren van de energie-infrastructuur. Zonder een goed netwerk geen energietransitie. Energiebesparing is één van de speerpunten van het Drentse beleid. Het servicepunt Duurzame Energie gaat gemeenten adviseren over besparingsmogelijkheden. 
 • We willen als provincie meer zeggenschap bij het Rijk om te kunnen bepalen welke projecten voorrang krijgen op het energienetwerk. We maken de processen rondom de regelgeving eenvoudiger. 
 • Om het netwerk te ontlasten is energieopslag van groot belang. GroenLinks maakt zich sterk om vernieuwende en gezamenlijke manieren van lokale opslag (buurtbatterijen en dergelijke) te stimuleren. 
 • GroenLinks wil zoutcavernes, gas- en olievelden in Drenthe niet gebruiken voor (afval van) fossiele- en kernenergie. Wij reserveren deze ruimte voor duurzame toepassingen. 
 • We onderzoeken de mogelijkheid van een provinciaal warmtebedrijf. Hierdoor wordt warmte weer publiek eigendom. Er zijn op dit moment al (lokale) voorlopers (coöperaties), waarbij alle deelnemers delen in de winst en de energie gebruiken die wordt opgewekt. GroenLinks zet zich in om deze inspanningen actief uit te breiden. In 2024 verwachten we de eerste resultaten.
 • De energietransitie kan alleen slagen als die op een eerlijke manier plaatsvindt. De provincie zorgt ervoor dat de streefnorm uit het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd. We realiseren bij alle nieuwe projecten minstens 50 procent lokaal eigendom bij de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. 
 • Energiecoöperaties worden het uitgangspunt van duurzame energie in Drenthe. We ondersteunen hen met raad en daad en zorgen voor meer capaciteit bij het Servicepunt Duurzame Energie om hen te ondersteunen. 
 • Energiecoöperaties kunnen het niet alleen. Om te voorkomen dat vooral grote bedrijven aan de energietransitie verdienen, ondersteunen we burgerinitiatieven door startkapitaal beschikbaar te stellen. Voor dit doel richten we een nieuw fonds op. 
 • We gaan druk uitoefenen bij het Rijk om energie betaalbaar te houden. We zijn blij met de invoering van het energieplafond. De volgende stap is om de grote winsten van energiebedrijven hiervoor gedeeltelijk te gebruiken.
 • Bij projecten rondom duurzame energie wordt een Omgevingsfonds verplicht. Vanuit dat fonds worden buurtvoorzieningen betaald. Bijvoorbeeld voor het opknappen van een buurthuis of het behoud van een bibliotheek. 
 • Lokale ondernemers worden gestimuleerd mee te doen aan projecten voor duurzame energieopwekking. Dit doen we door het uitschrijven van maatschappelijke tenders, waarbij organisaties initiatieven in kunnen dienen. Al in een vroeg stadium wordt aan omwonenden, energiecoöperaties, ondernemers en bedrijven gevraagd welke ruimtelijke en maatschappelijke voorwaarden zij belangrijk vinden voor deze tender.
 • Iedereen krijgt de mogelijkheid om mee te denken en te praten over de energietransitie. We ondersteunen gemeenten actief bij het stimuleren van deelname aan nieuwe projecten rondom duurzame energie. Een belangrijke voorwaarde is dat er verschillende groepen aan mee kunnen doen zodat de deelname eerlijk verdeeld is.
 • We organiseren een Drents burgerberaad om ons klimaatbeleid uit te breiden. Dat burgerberaad krijgt de middelen om in goed overleg tot goede beslissingen te komen. We vragen inwoners na te denken over gezamenlijke creatieve en krachtige oplossingen om klimaatverandering te vertragen.
 • Datacenters vragen veel energie. Vanwege de gebrekkige ruimte op het net is het niet uit te leggen dat zij worden aangesloten op het net. Er is geen plek voor nieuwe hyperscales in Drenthe. Bestaande datacenters moeten hun ecologische voetafdruk rapporteren.