Iedereen heeft recht op een goede betaalbare woning, ongeacht je inkomen. Daarom herstellen we de Nederlandse traditie van volkshuisvesting als publieke taak. We hebben ook te maken met nieuwe woonwensen en woonvormen. GroenLinks wil dorpen en steden verleiden om de bouw/aanpassing van huizen mogelijk te maken ten behoeve van ‘kangoeroe’-settingen, waar ouders en kinderen samen en toch apart wonen om mantelzorg goed mogelijk te maken. 

 • De provincie richt een provinciaal grondbedrijf op om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen stimuleren, zoals duurzame woningbouw en circulaire bedrijvigheid.
 • Provinciaal ontwikkelbedrijf: De provincie richt een fonds op voor sloop
 • Inbreiding voor uitbreiding
 • Alle nieuwbouw wordt circulair en natuur-inclusief gebouwd, met op harde daken zonnepanelen. Van nieuwe en bestaande gebouwen wordt in het kadaster opgenomen welke grondstoffen ze bevatten.
 • De provincie vraagt van gemeenten om een passende woningvoorraad voor kwetsbare doelgroepen en lagere inkomens na te streven.
 • De provincie kiest voor het realiseren van woningen binnen de bebouwde omgeving door alternatieve woonvormen, de transformatie van kantoorgebouwen en eventueel hoogbouw. Daarmee spaart de provincie het open landschap rondom de steden en dorpen.
 • De voorzieningen voor bewoners in krimpgebieden blijven op peil met creatieve oplossingen, zoals openbaar vervoer op maat, mobiele zorgverlening, samenwerkingsscholen en bezorgdiensten.
 • Tijdige ombouw van monumentale panden naar nieuwe functies, sloop van "rotte kiezen" in dorpen, ombouw naar woningen voor ouderen die slecht ter been zijn en kleinschalige woonzorgzones kunnen een oplossing bieden.
 • Wij pleiten ervoor dat de provincie het wonen in kleinschalige wooninitiatieven als nieuwe woonvorm erkent (bijvoorbeeld Tiny Houses, geclusterde woonvormen en initiatieven als Knarrenhofjes) en de totstandkoming van deze initiatieven -mits ruimtelijk inpasbaar mogelijk maakt.
 • Betere samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties bij het oplossen van problemen in de volkshuisvesting.
 • Bij de bouw van huurwoningen zoeken naar mogelijkheden om naar label B te gaan.