Nederland komt tot het besef dat het anders moet met het stikstofbeleid, een besef waar GroenLinks al lang voor strijdt.

  • Van de Rijksoverheid verwachten wij dat ze tot kader stellende besluiten komt in de aanpak van de klimaat-, stikstof- en waterkwaliteitsopgave.
  • Ook een taakstelling wat betreft emissies uit stallen en bemesting past op rijksniveau.
  • Een afrekenbare stoffenbalans kan helpen om verspillen van stikstof tegen te gaan. Hiermee wordt bijgehouden wat er aan stikstof op het boerenbedrijf wordt aangevoerd en wat er wordt afgevoerd waarbij het overschot wordt belast. Daarmee ontstaat een prikkel tot duurzaamheid die zowel de natuur als de waterkwaliteit goed zullen doen.
  • Verder wil GroenLinks een gedecentraliseerd budget voor de aanpak van de stikstof-, klimaat- en wateropgave.

Samen met de sectoren zorgen we dat de problemen worden aangepakt en dat er bestaansrecht overblijft voor bedrijven en natuur. Het hele systeem moet daarbij veranderen. De sterk op schaalvergroting in de landbouw sturende werking van financiers, toeleveranciers en afnemers moet veranderen.

  • Boeren worden geholpen in het ontsnappen uit de knellende werking van financieringsconstructies en levercontracten. Iedereen lijkt aan de boer te verdienen behalve de boer zelf.
  • Innovatie kan bijdrage aan de oplossing maar tegelijk moeten we ook de transitie maken.

Productie van ons voedsel kan weer gaan bijdragen aan biodiversiteit en het watersysteem. Door een geleidelijke verandering van productiemethoden verbetert de structuur van de bodem, waardoor er meer water vastgehouden kan worden.

De methaan- en CO2-uitstoot moet omlaag, ook in de agrarische sector. Dit zal impact gaan hebben op de veestapel, ook in Drenthe. Hoe complex ook, via we pakken als GroenLinks de stikstof- klimaat- en wateropgave integraal aan en brengen daarmee duidelijkheid voor ondernemers en maatschappij