GroenLinks wil grondgebonden veehouderij, waarbij het aantal dieren en de hectares gebruikte grond met elkaar in balans zijn. Voldoende grond onder het bedrijf is de basis voor milieuverantwoorde productie. Het is een duurzame en maatschappelijk gewenste bedrijfsvoering, waarbij dier, mest, bodem en gewas een kringloop vormen. Het is bovendien de enige bedrijfsvoering die op lange termijn houdbaar is. Weidegang, weidevogel-en bodembeheer, behoud van familiebedrijven en een leefbaar platteland zijn daaraan direct verbonden. Deze veehouders produceren in samenhang met hun leefomgeving en veroorzaken geen mestoverschot of milieuproblemen. Het spreekt voor zich dat ook het welzijn van de boeren zelf erop vooruitgaat. 

  • minder risico belasting van milieu en klimaat
  • minder logistiek en ‘industrialisering’ 
  • meer ruimte en mogelijkheden voor weidegang 
  • meer kansen voor biodiversiteit, natuur-inclusieve landbouw en behoud landschap 
  • basis voor een maatschappelijk gewaardeerde vorm van landbouw 

In 2019 werd de agenda "Boer, burger en biodiversiteit" opgesteld. Het is hoog tijd om in Drenthe daadwerkelijk aan de slag te gaan met deze agenda. 

Hoofdpunten zijn: 

  • economisch rendabele en duurzame landbouw stimuleren
  • de kringlopen in de landbouw zoveel mogelijk sluiten 
  • het verlies aan biodiversiteit en landschapskwaliteit in het landelijk gebied ombuigen naar herstel en verbetering 
Boeren helpen vergroenen
Boeren helpen vergroenen