GroenLinks wil naar een ‘vlot en veilig’ provinciaal wegennet, in balans met de landschappelijke omgeving. De plannen voor gedeeltelijke verdubbeling van de provinciale weg N34 wijzen wij af vanwege de nadelige effecten op natuur en landschap, in het bijzonder de nabijgelegen natuurgebieden en het Geopark Hondsrug.

 • In de Drentse omgevingsvisie en het uitvoerende beleid krijgen openbaar vervoer, fiets en voetganger voorrang boven de auto. De fietser krijgt, ook letterlijk, zoveel mogelijk voorrang buiten de bebouwde kom.
 • Drenthe zoekt naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan duurzame mobiliteit. We treden op als partner van gemeenten en andere overheden.
 • We zetten het provinciaal ov-knooppuntenprogramma door en versterken dit. Een ov-netwerk (met meerdere belangrijke knooppunten) dient als basis voor de mobiliteit. Er is provinciale regie nodig voor het creëren van hubs en stimuleren van deelsystemen in deze gebieden. 
 • Het openbaar vervoer staat onder druk. Het beleid om in te zetten op de belangrijke en sterke ov-lijnen ondersteunen we. We kijken ook naar de bereikbaarheid in minder stedelijke gebieden. Vooral hier moeten we ingrijpen om vervoersarmoede tegen te gaan. Dit doen we met maatwerk. Soms met volwaardig ov, maar ook innovatieve deelsystemen, taxibonnen, enzovoort, kunnen een oplossing bieden.
 • Ook in de nieuwe vervoersconcessies staat betaalbaar (openbaar) vervoer voor alle inwoners centraal. Bij de nieuwe concessies wordt invulling gegeven aan het begrip basisbereikbaarheid waarbij vervoersarmoede wordt tegengegaan. Hierbij kijken we naar verschillende vormen van vervoer. Naast bereikbaarheid staat duurzaamheid voorop.
 • Fietsers voorrang op rotondes. Doorfietsroutes inplannen en faciliteren tussen alle kernen.
 • Fietssnelwegen initiëren (Meppel-Assen, Meppel-Hoogeveen, Hoogeveen-Emmen, Emmen Assen)
 • Snelheidsverlagingen op het provinciale wegennet 
 • Hoge beschikbaarheid van laadpalen, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen die voldoende ruimte heeft bij huis, hier zelf zorg voor draagt.
 • HUB’s uitbreiden 
 • De Nedersaksenlijn in 2030, de lijn Emmen-Coevorden-Bad Bentheim-Rheine in 2025.
 • Nieuwe treinstations
 • Het verlagen van de maximale snelheid is een goede maatregel om de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen en om de verkeersveiligheid te vergroten. We willen de snelheid op provinciale wegen verlagen naar maximaal 80 km/uur.
 • We verkennen waar we een bijdrage kunnen leveren aan de recreatieve en functionele mobiliteit specifiek voor voetgangers. We willen dat er meer aandacht is voor de veiligheid van voetgangers en aantrekkelijkheid om te wandelen. Bijvoorbeeld door aanleg van schelpenpaden langs provinciale wegen en watergangen, met aandacht voor toegankelijkheid.
 • Het stimuleren van elektrisch vervoer blijft onze prioriteit. (Veilig) gebruik van de e-bike wordt gestimuleerd en het gebruik van de elektrische auto wordt gefaciliteerd door het ontwikkelen van een goede energie-infrastructuur, zoals laadpalen.
Investeren in beter openbaar vervoer
Investeren in beter openbaar vervoer