We moeten ons instellen op zowel te veel als te weinig water. Bovendien willen we verdere vervuiling van water tegengaan.

 • We willen een actieplan tegen verdroging, zowel in natuur- als in landbouwgebieden, met beek- en kreekherstel, natuurvriendelijke oevers en vispassages.
 • Er komen regionale klimaataanpassingsplannen, met o.a. extra waterbergingen om wateroverlast te voorkomen en meer waterreserves op te bouwen tegen verdroging.
 • We willen meer pilots met ‘Landbouw op peil’. Deze richten zich o.a. op het voorkomen van verdroging en op vermindering van uitstoot van broeikasgassen door veenweides. 
 • We werken samen met waterschappen aan een kansenkaart ‘Energie uit water’, om warmte uit oppervlaktewater en afvalwater in te zetten als schone energiebron en aan de opname van deze kansen in de regionale energiestrategieën.
 • De provincie houdt toezicht op de maatregelen die het waterschap neemt op basis van de waterstresstests bij gemeenten en bevordert dat de aanbevolen maatregelen tijdig worden uitgevoerd. 
 • De komende jaren zorgen we voor gedegen inzicht in de waterbeschikbaarheid. De uitwerking in de regio’s gebeurt door de provincies, in samenwerking met de waterbeheerders en de gebruikers. Het Rijk is daarbij verantwoordelijk voor de uitwerking van de waterbeschikbaarheid van de hoofdwatersystemen.
 • We houden de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater nog beter in de gaten dan voorheen, en nemen direct maatregelen als de normen worden overschreden.
 • Rond gebieden met kwetsbare natuur, zoals vennen, en Natura2000-gebieden beperken we wateronttrekking. 
 • We staan open voor onderzoek naar en eventuele winning van aardwarmte (diepe en ultradiepe geothermie) onder voorwaarden. Omdat bij de boringen van schaliegas chemicaliën gebruikt worden die het grondwater vervuilen, zijn we tegen de winning van schaliegas. Ook zijn we tegen de winning van andere soorten fossiele energie (o.a. olie) in de provincie. 
 • Het afvalwater dat ontstaat bij de winning die nu nog plaatsvindt of gaat vinden mag niet in de (Drentse) bodem worden geïnjecteerd.
 • Er komt een bufferzone vanaf de waterkant bij landbouwgebieden. In deze bufferzone mogen geen meststoffen of pesticiden worden gebruikt.
 • De Drentse waterschappen zorgen ervoor dat medicijnresten, pesticiden en microplastics uit ons afvalwater worden gehaald. 
 • Provincies, waterbeheerders en gemeenten moeten samen zorgen voor veilig en gezond zwemwater en maatregelen treffen om blauwalg tegen te gaan. We zorgen ervoor dat vrijwel iedereen in onze provincie binnen een kwartier fietsen veilig kan zwemmen in open water of een zwembad
 • We zetten alles op alles om in 2027 te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. We werken hierbij samen met de waterschappen, de omgeving en de bedrijven.
 • Mest- en gifgebruik wordt sterk teruggedrongen om schadelijke uitspoel in oppervlaktewater en grondwater te voorkomen. We maken ons sterk voor een totaalverbod op het ziekmakende middel glyfosaat. We gaan verspreiding van kunstmest, plastics en medicijnresten tegen.
 • We zijn voor een ‘eerlijker’ belastingstelsel voor waterbeheer en waterzuivering. De grote verbruiker en de grote vervuiler betalen evenredig. 
 • We maken de Waterschappen democratischer door ons in te zetten voor het verder terugdringen van het aantal geborgde zetels.