Goede ideeën kosten geld. Cultuur moeten we niet zien als een last. Het hoeft niet altijd geld op te leveren. Cultuur is een verrijking voor mensen en de samenleving. Maar de goede ideeën krijgen niet altijd het geld dat ze nodig hebben. De financiële zorgen in de Drentse cultuursector zijn groot. Dat komt onder meer door stijgende kosten, zoals de energierekening. Maar ook het plan van de nieuwe regering om het BTW-tarief te verhogen naar 21% heeft gevolgen voor de begroting van Drentse cultuurinstellingen en activiteiten. Daarmee komt niet alleen het aanbod en de ondersteuning in gevaar, maar ook de toegankelijkheid voor inwoners met een kleine portemonnee.

GroenLinks vindt de Fair Practice Code erg belangrijk. Dit is een gedragscode voor ondernemen en werken in de cultuursector. Daarin gaat het om eerlijke betaling van werkenden in de cultuursector (Fair Pay), de eerlijke verdeling van de opbrengsten (Fair share) en het creëren van een duurzame en transparante keten van productie, distributie en presentatie (Fair chain). Benide heeft hier ook aandacht voor gevraagd in zijn bijdrage. Een eerlijk salaris mag wat ons betreft niet betekenen dat mensen met minder geld niet meer van het culturele aanbod kunnen genieten. 

Dat de zorgen groot zijn in de sector blijkt wel uit een groot aantal ingezonden brieven (meer dan vijftig) en drie insprekers. 

Meerdere partijen waren woensdag positief over de inhoud van de cultuurnota, maar zijn net als GroenLinks kritisch wat Gedeputeerde Staten er financieel voor over heeft om de sector overeind te houden. We verwachten niet alleen van de oppositie, maar ook van coalitiepartijen steun voor verbetervoorstellen (moties en amendementen) tijdens de besluitvorming in Provinciale Staten.

Een bijzondere partij is daarin dan de BBB. De BBB is bijzonder positief over de cultuurnota. Net als GroenLinks vindt BBB bijvoorbeeld Biblionet Drenthe belangrijk. Maar toen Benide BBB vroeg om Biblionet financieel te helpen, kwam er een vaag antwoord. In het coalitieakkoord staat dat Bibliotnet Drenthe genoeg middelen moet hebben om te functioneren. Dat is nu niet zo. Wij kunnen er als Provinciale Staten voor kiezen om te helpen. Maar of de BBB dat wil, is nog niet duidelijk. 

GroenLinks heeft vooral een punt gemaakt van de financiële dekking voor het cultuurbeleid. Het is niet voldoende. De indexering is niet hoog genoeg en de gevolgen van de BTW-verhoging naar 21% zijn niet meegenomen in de cultuurnota. Tegenover een structureel extra financieel risico, staan vooral incidentele middelen. Een blik op de lange termijn van de financiën ontbreekt. PvdD zei het treffend: we hebben het niet over een wensenlijstje, maar over een noodkreet uit de Drentse sector. 

Zoals wel vaker werden we niet veel wijzer van de beantwoording van de vragen door Gedeputeerde Otter. Hij begon te zeggen dat we nu niet alles moeten gaan regelen voor organisaties die inspreken, want dan staan er de volgende keer wel veertig organisaties in te spreken. Wil de Gedeputeerde hier nu mee zeggen dat we partijen moeten ontmoedigen om in te spreken? GroenLinks vindt deze uitspraak ongelooflijk van een Gedeputeerde. 

Bovendien lijkt de Gedeputeerde in het debat vooral veel veren in z’n eigen achterste te stoppen. Hij is enorm trots op 2 miljoen extra voor de cultuurnota. Want dat is toch even meer dan andere provincies doen. Nou, chapeau! Het is nog altijd te kort om de sector sterk overeind te houden. Maar daar komt dan geen antwoord op. Verder is het vooral verdelen van schaarse middelen. Al lijkt die schaarste er niet te zijn wanneer er geld naar GAE moet. Dan vliegt het figuurlijk de deur en letterlijk de provincie uit. Benide heeft de Gedeputeerde er samen met Lijst Pormes en de SP de Gedeputeerde op gewezen dat het een politieke keuze is. Gedeputeerde Otter lijkt vooral z’n eigen feestje te willen vieren over 2 miljoen extra voor de sector en houdt zich doof voor de financiële noodkreten uit de Drentse cultuursector.

We hebben het in onze bijdrage veel over geld gehad. Maar de waarde van een goed functionerende en sterke cultuursector in Drenthe is wat GroenLinks betreft niet in geld uit te drukken. Laten we ervoor zorgen dat we het financieel gaan regelen dat iedereen in Drenthe toegang houdt en krijgt tot kunst en cultuur. Daarom denken we samen met andere partijen na over verbetervoorstellen (moties en amendementen) voor de Provinciale Statenvergadering op 10 juli.